Pakalpojumi
Kafejnīca

Neapšaubāmi ar tukšu vēderu nav nekāda sportošana, tādēļ piedāvājam kārtīgi paēst "Milžu krogā". Protams, arī karsta tēja, kafija vai atspirdzinošie dzērieni ir neatņemam kalna sastāvdaļa.

"Milžu krogā" varēsiet baudīt garšīgas pusdienas vai vakariņas kopā ar ģimeni, draugiem vai biznesa partneriem pēc aktīvas slēpošanas vai snovošanas, kā arī viesnīcas viesiem piedāvājam plašu brokastu ēdienkarti.

Noteikumi
Ziema

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Slēpošanas trases “MILZKALNS” lietošanas līguma noteikumi nosaka trases “MILZKALNS” un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Trase”), kā arī tās lietotāja tiesības un pienākumus. Trasē “MILZKALNS” ietilpst teritorija, kas ietver nobrauciena zonu un pacēlājus (skatīt zīmējumu, shēmu), kas ir speciāli paredzēta lietošanai nobraucienam ar kalnu slēpēm un/vai sniega dēli.

1.2. Tiesiskās attiecības starp Trases lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona iegādājas pacēlāja biļeti vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Trasi (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Trasi tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Trasi drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās Biļeti. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot kalnu vai kurai nav Biļetes, nav tiesību izmantot Trasi.

1.5. Šie noteikumi nav atzīstami par Īpašnieka oferti. Personas darbība Biļetes iegādei no Īpašnieka vai tā pilnvarotās personas ir atzīstama par oferti noslēgt Līgumu uz šiem noteikumiem. Savukārt īpašnieka vai tā pilnvarotās personas Biļetes izsniegšana personai ir atzīstama par akceptu. Īpašniekam vai tā pilnvarotai personai nav pienākums pieņemt izteikto oferti. Šie noteikumi ne arī citi apstākļi nevar tikt atzīti par galvojumu vai apliecinājumu, ka personas izteiktā oferte tiks noteikti akceptēta.

1.6. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Trasi bez Biļetes vai pirms Biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Trases lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.7. Tiesības lietot Trasi ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot Trasi tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

1.8. Trasē ir aizliegta suņus un citu dzīvniekus uzturēšanās, neatkarīgi no tā vai tie atrodas saitē un vai tiem ir uzpurņi.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Biļeti, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot trasi tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja izbeidzas Biļetē norādītais laiks vai ja ir izmantots viss Biļetē atļauto nobraucienu skaits.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Trasi, ja tiek anulēta personas Biļete šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. Inventārs

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Trasi nobraucienam no kalna ar kalnu slēpošanas slēpēm un sniega dēli, kuri ir aprīkoti ar visām citām detaļām un priekšmetiem (kā, piemēram, stiprinājumi, zābaki, slēpju nūjas u.c.) (turpmāk – “Inventārs”), atbilstoši tam norādītājās vietās.

3.2. Trasē ir atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem Trases Inventāra nomas punktā inventāra nomas ēkā.

3.3. Sniega dēlim ir jābūt aprīkotam ar drošības siksnu, kas ir tiek piestiprināta pie sniega dēļa stiprinājuma un Lietotāja kājas.

3.4. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Trasē aizliegts izmantot ragaviņas, plēves, distanču slēpes u.tml., kā arī citu inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. Lietotāja pienākumi

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot nobraucienam ar kalnu slēpēm vai sniega dēli tikai to kalna nogāzes daļu, kas ir attiecīgi iezīmēta un/vai norobežota no pacēlāja (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”).

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus Trasē, kas saistīti ar Trasi, tās lietošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku, kas ir attiecīgi apģērbti vai citādi atzīmēti ar attiecīgu atšķirības zīmi (turpmāk – “Trases personāls”), prasības vai norādījumus par Trasi, tās lietošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot Trasi alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības Trasē lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam pirms katra nobrauciena jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts staigāt ar kājām pa nobrauciena zonu un pacēlāja darbības zonā. Gadījumos, kad Lietotājs ir spiests pārvietoties ar kājām pa trases nobrauciena zonu, lai paņemtu nokritušu inventāra priekšmetu (piemēram, slēpi, kas aizslīdējusi pa trasi kritiena dēļ), Lietotājam šī pārvietošanās ir jāveic, pēc iespējas maksimāli netraucējot pārējiem Lietotājiem.

4.6. Lietotājam ir aizliegts bez pamata stāvēt trases nobrauciena zonā, arī ar tehniskā kārtībā esošu Inventāru.

4.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību Trasē un ir atbildīgs, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Trases Lietotājus.

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

5. Vispārīgie noteikumi

5.1. Lietotājam, kurš vēlas uzsākt braukšanu, ir jāpievērš uzmanība Trasei, lai pārliecinātos, ka ar braukšanas uzsākšanu viņš neapdraud sevi un pārējos Lietotājus.

5.2. Pirms katra nobrauciena uzsākšanas, Lietotājam ir pienākums novērtēt Trases sniega seguma kvalitāti un stāvokli, kā arī citu personu atrašanos nobrauciena zonā, lai varētu veikt drošu nobraucienu, atbilstoši viņa iemaņām.

5.3. Lietotājs drīkst uzsāk sākt nobraucienu tikai pēc tam, kad viņš ir pārliecinājies par trases atbilstību drošam nobraucienam. Lietotājam ir aizliegts lietot Trasi, ja sniega kvalitāte vai stāvoklis nav piemērota drošam nobraucienam pat tādā gadījumā, ja darbojas pacēlājs.

5.4. Lietotājs drīkst apsteigt citu Lietotāju gan pa labo, gan kreiso pusi tikai ar noteikumu, ka Lietotājam, kuru apsteidz, tiek atstāta pietiekami liela trases platība manevru veikšanai.

5.5. Lietotājam ir pienākums ievērot distanci no priekšā braucošām personām un izvairīties no sadursmes ar priekšā braucošām personām. Lietotājs ir atbildīgs par sadursmi ar priekšā braucošu personu un šīs sadursmes radītajām sekām.

5.6. Nepārredzamās trases vietās Lietotājam ir atļauts pārvietoties ar tādu ātrumu, lai būtu iespējams izvairīties no sadursmes neatkarīgi no radušās situācijas.

5.7. Lietotājam aizliegts šķērsot līniju, kas atdala pacēlāju no Trases nobrauciena zonas.

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo Trases personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. Pacēlāja izmantošanas noteikumi

6.1. Pirms pacelšanās

6.1.1. Lietotājam pie pacēlāja ir pienākums ievērot rindas kārtību. Ir aizliegts izmantot pacēlāju, apejot rindu.

6.1.2. Piekabināties un atkabināties no pacēlāja drīkst tikai tam paredzētajās vietās. Atkabināšanās pacelšanās laikā ir atļauta tikai pēc Trases personāla īpaša uzaicinājuma.

6.1.3. Lietotājam, kuram nav pieredze lietot pacēlāju, ir pienākums par to informēt Trases personālu pie pacēlāja.

6.1.4. Lietotājam ir jāizvēlas pēc iespējas pieguļošāks un atbilstošs apģērbs, lai pacēlāja sastāvdaļas, kas ir paredzētas Lietotāja pārvietošanai uz kalna virsotni – āķis, tureklis, enkurs (turpmāk tekstā - “Tureklis/Enkurs”), neaizķeras aiz tā.

6.1.5. Paceļoties ar pacēlāju divatā, ir jāizvēlas otrs līdzīga auguma Lietotājs.

6.2. Uzsākot pacelšanos

6.2.1. Lietotājam (slēpotājam) ir jānoņem nūju siksnas un nūjas ir jātur ārējā rokā no pacēlāja. Ja paceļaties ar sniega dēli, izkabiniet vienu kāju no dēļa stiprinājuma.

6.2.2. Lietotājam ir jānostājas tieši blakus pacēlājam, bet ne tuvāk kā 0,5 m no tā, lai Lietotāju neskartu garām slīdošā pacēlēja Tureklis/Enkurs.

6.2.3. Lietotājam ir jāsatver ar brīvo roku Turekli/Enkuru, pievelkoties kustības virzienā. Kad kustība ir uzsākta, novietojiet to aiz muguras jostas vietas augstumā.

6.2.4. Ir aizliegts likt starp kājām dubulto Turekli/Enkuru arī gadījumā, ja Lietotājs paceļas viens pats.

6.3. Pacelšanās laikā

6.3.1. Lietotājam jāvirza slēpes vai sniega dēlis pacelšanās ceļa virzienā.

6.3.2. Paceļoties ar pacēlāju, jābrauc taisni, neveicot griezienus, ievērojot pacelšanās ceļu.

6.4. Beidzot pacelšanos

6.4.1. Pirms atāķēšanās Lietotājam ir jāpārliecinās vai Enkurs nav aizķēries aiz apģērba vai Inventāra, lai netiktu nodarīta trauma (miesas bojājumi) Lietotājam, kā arī, lai netiktu bojāts Lietotāja apģērbs un Inventārs.

6.4.2. Lietotājam ir jāatvirzās no Turekļa/Enkura tikai tad, kad slēpes jau atrodas uz horizontālas virsmas.

6.4.3. Lietotājam ir nekavējoties jāatbrīvo atāķēšanās laukums tuvākās nogāzes virzienā, lai nākamais pacēlāja lietotājs nenodarītu traumu ar atlaisto Turekli/Enkuru.

6.4.4. Atkabinoties no pacēlāja, Lietotājam ir aizliegts vilkt Turekli/Enkuru sāņus, vai veikt citas darbības, kas veicinātu pacēlāja troses noraušanos vai bojājumu.

6.4.5. Gadījumā, ja pacēlājs apdraud kādu Trases lietotāju, Lietotājam ir pienākums izslēgt pacēlāju nospiežot “STOP” pogu.

7. Lietotāja drošība

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Trasi.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības, Trases personālam ir tiesības anulēt viņa Biļeti un aizliegt lietot Trasi.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam pacēlāja lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Biļetes nozaudēšanas gadījumā, Lietotājam nav tiesības to atjaunot.

7.5. Par lietošanas laikā vizuāli sabojātām Biļetēm ķīlas nauda netiek atgriezta.

7.6. Lietotājam nav tiesību prasīt Biļetes apmaiņu pret naudu, ja viņu vairs neapmierina trases seguma stāvoklis vai laika apstākļi.

8. Īpašnieka atbildība

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu pacēlāja lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

9. Sevišķie noteikumi

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Trasi, ja personai nav Biļetes vai ir beigusies tās darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no Trases.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Trasi bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Biļeti sakarā ar pieļautiem rupjiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju citiem slēpošanas trašu īpašniekiem.

10. Inventāra nomas līgums

1. Ar šo Līgumu Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem lietošanā par maksu šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto inventāru (turpmāk – „Inventārs”).

2. Par Inventāra lietošanu Īrnieks maksā Izīrētājam šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzēto īres maksu (turpmāk – „Īres maksa”). Kopējā Līguma summā ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.

3. Īrnieks apņemas lietot Inventāru saskaņā ar ziemas atpūtas kompleksa "Milzkalns" (turpmāk – Slēpošanas trase) lietošanas līguma noteikumiem. Noslēdzot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumiem, tos pilnībā izprot un tiem piekrīt.

4. Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, veicot nobraucienus Slēpošanas trasē. Inventāru Īrnieks apņemas lietot, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

5. Īres maksu pilnā apmērā Īrnieks maksā avansā, saņemot Inventāru.

6. Saņemot Inventāru, Īrnieks pārliecinās, vai tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā. Īrniekam ir tiesības lietot tikai lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Gadījumā, ja, saņemot Inventāru, vai tā lietošanas laikā Īrnieks konstatē, ka Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, viņam par to rodas šaubas vai nav nepieciešamo zināšanu, lai to pārbaudītu, Īrnieks nekavējoties par to informē Izīrētāja darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Īrnieks nav atbildīgs par Inventāra bojājumiem vai citiem tā trūkumiem, kā rezultātā Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, Īrniekam tiek izsniegts cits Inventārs.

7. Ja, saņemot Inventāru, tiek konstatēts, ka tam ir bojājumi vai citādi tā trūkumi (noberzta krāsa, plīsums, utml.), tomēr tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, par konstatētajiem Inventāra bojājumiem vai trūkumiem tiek izdarīta attiecīga atzīme šī Līguma Sevišķajos noteikumos.

8. Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzētajā Inventāra īres laikā (turpmāk – „Īres laiks”). Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, izņemot, ja puses rakstiski vienojas citādi. Gadījumā, ja Īrnieks neatgriež Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, par katru nokavēto stundu, tai skaitā – arī par nepilnu stundu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža, Īrnieks apņemas maksāt Īres maksu par attiecīgi pārtērēto laiku.

9. Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Iznomātājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu.

10. Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru tādā tehniskā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Inventārs saņemts. Atgrieztajam Inventāram jābūt notīrītam, bez bojājumiem un derīgam tā turpmākai lietošanai. Īrniekam ir jānodrošina Inventāra saglabāšanu, t.sk., arī no tā nozagšanas.

11. Īrniekam nav tiesības nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītās nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas visu atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam un trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

12. Īrnieks atbild par Inventāra bojājumu un citu tā trūkumu, kā arī par Inventāra zādzību, ja tas notiek, Inventāra Īres laikā. Ja bojājums vai cits trūkums nav norādīts šī Līguma Sevišķajos noteikumos, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā, ja vien Īrnieks nepierāda pretējo. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot gadījumu, kad Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

13. Īrnieks atbild par jebkuru Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, izņemot nejaušus zaudējumus, kas Izīrētājam vai trešajām personām radušies nejauša notikuma vai nepārvaramas varas rezultātā.

14. Gadījumā, ja Inventāra Īres laikā Inventārs tiek sabojāts vai kā citādi vairāk nav piemērots tā lietošanai, kā arī, ja tas tiek pazaudēts vai nozagts, Īrnieks par to nekavējoties informē Izīrētāja atbildīgos darbiniekus, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību.

15. Ja Īrnieks Inventāru neatgriež vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas maksāt šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto attiecīgās Inventāra vienības cenu nekavējoties pēc Inventāra nodošanas vai īres termiņa beigām, ja puses rakstiski nevienojas citādi.

16. Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā Inventāra labošanu vai citu tā trūkumu novēršanu.

17. Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

18. Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri Slēpošanas trasē atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram.

19. Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai Slēpošanas trases lietošanas līguma noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības.

20. Ar šo Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs pats vai pilnvarot trešās personas Izīrētāja uzdevumā uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Izīrētājs minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Īrnieks apliecina savu piekrišanu Īzīrētāja tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam.

21. Izīrētājs ir tiesīgs iesniegt šo Līgumu un no Īrnieka saņemtos datus, tajā skaitā personas datus, šā Līguma izpildei, kā arī statistikai saistībā ar Slēpošanas trases apmeklēšanu.  Šajā punktā noteikto nolūku īstenošanai Izīrētājs ir tiesīgs nodot Īrnieka un tā pārstāvju iesniegtos datus, tajā skaitā personas datus, ar to saistītām sabiedrībām, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, šajā Līgumā noteikto pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

22. Katrs no līdzējiem ir atbildīgs par personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.

23. Lai nodrošinātu šajā Līgumā uzņemto saistību izpildi, Īrnieks iemaksā Izīrētājam drošības naudu vai iedod citu nodrošinājumu. Izīrētājam ir aizturējuma tiesības uz nodrošinājumu, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šī Līguma izrietošas saistības.

24. Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katram Līdzējam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šī Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz visu no šī Līguma izritošo saistību pilnīgai izpildei.

Vasara

1. Veikborda kabeļa izmantošanas noteikumi

Kabeļveikborda noteikumi un ieteikumi

 • Vienmēr rezervē savu atpūtas laiku pa telefonu 26222777.
 • Ierodies pirms rezervētā laika, lai paspētu pārģērbties, sagatavoties un iesildīties pirms veikošanas.
 • Tev ir jāprot peldēt!
 • Drošības veste ir jālieto obligāti! Ūdens sportam piemērota ķivere ir vēlama, jo arī uz ūdens ir iespējamas traumas!
 • Alkohols, narkotikas vai citas apreibinošās vielas veikošanas laikā ir aizliegtas!
 • Tavs rezervētais veikošanas laiks sākas tieši tikos, cikos biji rezervējis. Gādā, lai tajā laikā tu jau stāvi uz starta platformas!
 • Rezervēto laiku pagarināt ir iespējams, tad, ja pēc tevis nav rezervēts laiks citam klientam. Par papildus laiku ir jāpiemaksā.
 • Ja rezervētajā laikā veikosiet vairāku cilvēku kompānijā, vēlams, lai nākošais braucējs gatavotos braucienam tūlīt pēc iepriekšējā braucēja starta, lai nekavētu savu dārgo laiku.
 • Atrodoties krastā, uzturies atpūtas zonā, nevis tieši zem troses konstrukcijas.
 • Nepeldies starta/finiša vietā, brauciena trajektorijā un netālu no konstrukcijām! Ievēro drošu distanci no bīstamajām vietām, ņemot vērā, ka kritiena gadījumā trajektorija var būt neparedzama!
 • Neaizsedz redzamību operatoram.
 • Izturies pret nomāto inventāru ar saudzību, tā, it kā tas būtu tavējais.
 • Nekad ar rokturi neaptin kaklu, rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas!
 • Ja ar kabeļa veikbordu brauksi pirmo reizi, informē par to operatoru. Viņš iepazīstinās tevi ar drošības noteikumiem, inventāra izvēli, braukšanas tehniku un drošības zīmēm brauciena laikā. Nekautrējies lūgt padomu!
 • Izvēlies savu vadošo kāju, t.i. kāju, kura brauciena laikā tev būs priekšpusē.
 • Izvēlies sev piemērotu inventāru – dēļa garumu, zābaka izmēru, hidrotērpa nepieciešamību. Atceries, veste ir obligāta, ķivere ir vēlama.
 • Brauciena uzsākšana. Ir divi veidi kā uzsākt braukt. Vienkāršākais un iesācējiem piemērots ir uzsākšana sēdus stāvoklī. Līdzīgi uzsāksi no ūdens, ja būsi nokritis. Turies pie roktura ar saliektām, abām rokām, dēli turi saliektās kājās perpendikulāri ūdens virsmai. Apstiprini operatoram savu gatavību uzsākt ar paceltu roku vai mutiski. Operators nostieps trosi, tiklīdz trose ir nostiepusies, nogaidi īsto brīdi, lai virzītu dēli ar vadošo kāju brauciena virzienā. Turi priekšējo galu uz augšu un aizmugurējo kāju saliektu. Kabelis tevi izcels ārā.
 • Brauciena trajektoriju centies noturēt zem troses līnijas. Tādā veidā tev būs vieglāk dabūt nepieciešamo inerci, lai apgrieztos.
 • Apgriešanās. Kabeļa apstāšanās vieta ir norādīta ar bojām. Lai apbrauktu bojas, tev laicīgi ir jāizbrauc uz sāniem, lai dabūtu inerci priekš apgriešanās. Kad kabelis ir apstājies, vadi dēli ar loku ap bojām un apgriezies pārnesot svaru. Turi dēļa priekšējo galu uz augšu, līdzīgi kā uzsākot braukt. Apgriežoties rokas turi saliektas pie auguma. Kad kabelis sāks virzīties pretējā virzienā, sajutīsi rāvienu. Centies to amortizēt ar rokām un virzies zem troses.
 • Neuztraucies, ja neizdodas apgriezties. Tā ir grūtākā veikošanas daļa iesācējiem.
 • Ja krīti, operators kabeli apstādinās!
 • Ja nepieciešams peldēt, dari to uz vēdera, paceļot saliektas kājas uz augšu, tā, lai dēlis ir virs ūdens.
 • Izvērtē uz kuru pusi turpināsi braucienu. Ja esi nokritis apgriežoties vai tuvu pie apgriešanās, brauc pretējā virzienā, jo vairs nespēsi dabūt vajadzīgo inerci priekš apgriešanās.
 • Sagatavojies līdzīgi kā uzsāki no starta platformas, dod zīmi operatoram, ka esi gatavs braukt tālāk un rīkojies tāpat kā uzsākot no starta platformas.
 • Izvairies no ūdenī esošām konstrukcijām un neizmēģini tās pirms neesi pārliecinoši iemācījies veikot! Esi atbildīgs par savām spējām!
 • Atgriešanās pie starta platformas tiek saukta par ‘mājām’.
 • Ja vēlies braukt ‘mājās’ vai operators vēlas parādīt, ka ir jābrauc ‘mājās’, kā zīme tiek lietota uz augšu pacelta viena roka. Apstiprini, ka esi ieraudzījis šo zīmi, vai sagaidi apstiprinājumu no operatora.
 • Atgriešanās krastā. Kad tuvojies starta platformai, palaid vaļā rokturi. Pēc tam peldi krastā. Uzmanies apstājoties, lai neieskrietu krastā vai platformā aiz inerces, kad dēlis vēl slīd pa ūdeni! Labāk apstājies laicīgāk.

 

Kabeļveikborda dalībnieka atbildība

1.     Nodarbojoties ar kabeļveikbordu, tā dalībniekam obligāti ir jālieto drošības veste un vēlama ir ķivere, lai līdz minimumam mazinātu dažādus riskus, tai skaitā traumas, kas saistītas ar atrašanos uz ūdens. Ja kāds no drošības līdzekļiem netiek lietots, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par šādu savu lēmumu un tā sekām.

2.    Pirms došanās uz veikparku dalībiekam obligāti jāiepazīstās ar drošības zīmēm, kas lietojamas, nodarbojoties ar kabeļveikbordu, laikā, kad sazināšanās verbāli ar kabeļa operatoru nav iespējama.

3.    Dalībnieks pats personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Ja dalībniekam ir jebkādas veselības problēmas vai ir bijušas nopietnas traumas, viņa pienākums ir par to paziņot personālam, lai kopīgi varētu pieņemt lēmumu par iespējamo risku samazināšanu. Taču personāls neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām traumām, kas varētu rasties nodarbojoties ar kabeļveikbordu.

4.    Dalībnieks apzinās, ka, pat ievērojot visus drošības noteikumus, ir iespējams sabojāt savu personisko īpašumu, gūt traumas vai zaudēt dzīvību.

5.    Dalībnieks apzinās, ka nodarbošanās ar kabeļveikbordu notiek tādās vietās, kur nekavējoša medicīniskā palīdzība nav viegli sasniedzama, taču personāls darīs visu iespējamo, lai nopietnu veselības problēmu gadījumā pēc iespējas ātrāk nogādātu dalībnieku uz  sauszemes, iespēju robežās sniegs pirmo medicīnisko palīdzību un izsauks neatliekamo medicīnisko palīdzību.

6.    Dalībnieka pienākums ir izturēties saudzīgi pret jebkuru SIA „Froks” īpašumā esošo lietu, kā arī teritoriju, kurā atrodas atpūtas komplekss „Milzkalns”. Tīša vai netīša bojājuma gadījumā, dalībnieks ir atbildīgs par materiālo zaudējumu segšanu. Ja zaudējumi ir radušies, tiek sastādīta tāme un izrakstīts rēķins, kas ir jāapmaksā 10 (desmit) dienu laikā kopš rēķina izrakstīšanas brīža.

7.    Dalībniekam ir aizliegts nodarboties ar kabeļveikbordu alkoholisko, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē. SIA „Froks” neuzliek sev par pienākumu pārbaudīt šo vielu klātbūtni dalībnieka organismā. Tādēļ gadījumā, ja dalībnieks ir nolēmis nodarboties ar kabeļveikbordu un viņa organismā ir šīs vielas, viņš uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām un riskiem.

8.    Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadu vecumu, ar drošības noteikumu veidlapu iepazīstās un to paraksta kāds no vecākiem, aizbildnis vai pilnvarotā persona, kas ir vecāka par 18 gadiem, kurš uzņemas atbildību par nepilngadīgo personu.

9.    SIA „Froks” neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu rezultātā, kas radušies kabeļveikborda dalībnieka nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. atpūtas kompleksa „Milzkalns” darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā, atrodoties SIA „Froks” teritorijā.

10.  Vispārīgo drošības noteikumu veidlapa ir aizpildāma, pirmo reizi izmantojot SIA „Froks” sniegtos pakalpojumus, un ir spēkā uz vienu sezonu. Atkārtoti sezonas laikā ir iespēja iepazīties ar drošības noteikumiem SIA „Froks” pakalpojumu sniegšanas vietā, kur tie izlikti redzamā vietā visiem kabeļveikborda dalībniekiem.

11.  Ar savu parakstu dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem SIA „Froks” drošības noteikumiem, brīvprātīgi atsakās no jebkādām pretenzijām pret SIA „Froks”, tās personālu, amatpersonām, pilnvarotajām personām un brīvprātīgajiem palīgiem par personīgā īpašuma, miesas bojājumu vai dzīvības zaudēšanu, kas varētu notikt apmācību un/vai brauciena laikā.

 

 

2. Telpu nomas noteikumi

Noteikumi.

3. Pirts lietošanas noteikumi

Noteikumi.

Kontakti
Info tālrunis:
+371 26222333
Viesnīcas un pasākumu rezervācijai:
+371 26222333
Instruktoru rezervācijai:
+371 26222999
Veikborda rezervācijai:
+371 26222777

info@milzkalns.lv
facebook.com/Milzkalns
"Dižkalni", Smārdes pagasts,
Tukuma novads, Latvija, LV-3148
GPS koordinātas: N57.00146 x E23.20794
Darba laiks:
Pirmdiena -
Otrdiena -
Trešdiena -
Ceturtdiena -
Piektdiena -
  Sestdiena -
  Svētdiena -
Rekvizīti:
SIA "Froks"
PVN Reģ. Nr. LV40003590231
Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004

Braucot no Rīgas:

Izvēlies šoseju Rīga-Ventspils A10, pirms Jūrmalas caurlaižu kontroles nogriezies pa labi un brauc Tukuma (Ventspils) virzienā. Pēc aptuveni 30 km būs pagrieziens pa labi uz Smārdi. Nogriezies un turpini ceļu, šķērojot dzelzceļa sliedes, tālāk līdz T veida krustojumam, kur griezies pa kreisi Tukuma virzienā. Ieraucot Milzkalnē, pēc pāris simts metriem, ceļa kreisajā pusē būs norāde pa labi uz Milzkalnu - sekojam tai. Nākošā "Milzkalna" norāde ceļa kreisajā pusē, braucam pa zemes ceļu, līdz slēpošanas trasei.